Օրենքներ

 • • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք,
 • • Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին ՀՀ օրենք,
 • • Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենք,
 • • Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և  ապահովագրական ընկերությունների սնանկութան մասին ՀՀ օրենք,
 • • Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք,
 • • Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին ՀՀ օրենք,
 • • Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին ՀՀ օրենք,
 • • Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք,
 • • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք,
 • • Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին ՀՀ օրենք,
 • • Հրապարակային սակարկությունների մասին ՀՀ օրենք,
 • • Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենք:

 

Կանոնակարգեր

 • • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգ,
 • • Հայաստանի Հանրապետությունում արժութային կարգավորում և վերահսկողություն,
 • • Կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու կամ ահաբեկչության հետ կապված ֆինանսական միջոցները սառեցնելու մասին որոշում կայացնելու կարգ,
 • • ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 13,
 • • ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 14,
 • • ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 15,
 • • Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը (Կանոնակարգ 8/03):

 

Թարմացված է` 06/10/15 12:12