«Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲ ընկերությունում գործող ներքին իրավական ակտեր

 1. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ կանոնադրություն
 2. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ գործունեության կանոնակարգ
 3. Հիմնական միջոցների ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) կանոնակարգ
 4. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն
 5. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կանոնակարգ
 6. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ ծրագրային և տեխնիկական ապահովման կանոնակարգ
 7. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸփողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կանոնակարգ
 8. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ իրացվելիության, ակտիվների և պասիվների կառավարման քաղաքականություն
 9. Մոնիտորինգի ընթացակարգ
 10. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ հաճախորդների բողոք-պահանջների քննարկման ընթացակարգ
 11. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ շրջակա միջավայրի և սոցիալական համակարգի կառավարման քաղաքականություն
 12. ԱՆշարժ գույքի լիզինգի կանոնակարգ
 13. Խնդրահարույց լիզինգների կառավարման ընթացակարգ
 14. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ50 % և ավելի կանխավճարով լիզինգի տրամադրման ընթացակարգ
 15. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ էքսպրես ավտոլիզինգի տրամադրման ընթացակարգ
 16. Սակագներ
 17. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸվարվելակերպի և ներքին կարգապահության կանոններ
 18. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ գնումների իրականացման կանոնակարգ
 19. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ խորհրդի նիստերի անցկացման կանոնակարգ
 20. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և անցկացման կանոնակարգ
 21. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ հանձնաժողովների գործունեության ընթացակարգ
 22. «Յունիլիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ գույքերի ապահովագրության ընթացակարգ

 

 

 

Թարմացված է` 06/10/15 12:12