U-MED

Բժշկական սարքավորումերի լիզինգ

Լիզինգի առարկաներ
 • Ատամնաբուժական աթոռներ և սարքավորումներ,
 • Դիագնոստիկ և պրոֆիլակտիկ սարքավորումներ,
 • Ռենտգեն սարքավորումներ և գործիքներ,
 • Այլ նեղ մասնագիտական բժշկական սարքավորումներ:
Լիզինգառուի
նկատմամբ պահանջները
 • ՀՀ ֆիզիկական անձ,
 • Անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ,
 • ՀՀ-ում գործող ոչ ռեզիդենտ ըկերություններ (դեսպանատներ և ներկայացուցչություններ),
 • Բացասական վարկային պատմության բացակայություն
Լիզինգի արժույթը ՀՀ դրամ Եվրո ԱՄՆ դոլար
Լիզինգի գումարը
մինչև 30,000,000 մինչև 60,000 մինչև 500,000
Լիզինգի տարեկան
տոկոսադրույքը

20%

13%

14%

Լիզինգի ժամկետը 3-36 ամիս
Նվազագույն կանխավճար 0 %
Կոմիսիոն վճար 0.5% լիզինգի գումարից, min 70,000 ՀՀ դրամ
Ապահովվածությունը Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն ըստ անհրաժեշտության /Վարկային կոմիտեի որոշմամբ/
Ապահովագրությունը Գույքի ապահովագրություն
Լիզինգի տրամադրման կարգը Ֆինանսական վարձակալությամբ տրամադրվող գույքի գումարը անկանխիկ եղանակով տրամադրվում է գույքի մատակարար ընկերությանը, որին ընտրել է լիզինգառուն:
Լիզինգի մարման կարգը Մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ գումարներով և տոկոսադրույքը հաշվարկվում է մայր գումարի մնացորդի վրա: Լիզինգի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում:
Վարձակալված գույքի գնելու հնարավորությունը Վարձակալը կարող է գնել վարձակալված գույքը ձեռքբերման գնի 1%-ով, եթե վճարել է Վարձատուին վճարման ենթակա բոլոր վարձավճարները և կատարել իր բոլոր պարտավորությունները
Լիզինգառուի կողմից պարտականությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տույժ (0.2 %-ի չափով), որոնց չվճարումը հետագայում կարող է հանգեցնել Յունիլիզինգ ՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից հայտի ներկայացում դատարան` գույքի հետ վերադարձի և անձնական գույքերի, երաշխավորներին պատկանող գույքերի բռնագանձման պահանջով:
Լիզինգի հայտի քննարկման ժամկետը մինչև 5 բանկային օր
Լիզինգի հաշվարկի օրինակ

Գույքի արժեք — 10,000,000 ՀՀ դրամ

Կանխավճար — 0 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք — 20 %

Լիզինգի ժամկետ — 36 ամիս

Ամսական վճարում — 371,635.8 ՀՀ դրամ

Լիզինգի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայությունը, գրավի առարկայի որակը և այլն:Լիզինգի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն:
Ներկայացվող
փաստաթղթերը
ֆիզիկական անձանց համար
 • Անձնագրի պատճեն,
 • Իդենտիֆիկացիոն քարտ(առկայության դեպքում),
 • Ստացվող եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր:
Ներկայացվող
փաստաթղթերը
իրավաբանական անձանց համար
 • Անձնագրի պատճեն(տնօրեն, բաժնետեր/եր),
 • Պետ. ռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճեն և հիմնադիրների մասին տեղեկանք,
 • Կանոնադրության պատճեն,
 • Հարկային կոդի պատճեն,
 • Լիցենզիայի պատճեն,
 • Սեփականության վկայականի(վարձակալական պայմանագրի) պատճեն,
 • Իրավասու մարմնի(ընդհանուր ժողովի) որոշումը լիզինգով գույքի ձեռքբերման վերաբերյալ,
 • Հարկային տեսչությունից տեղեկանք` պարտավորությունների մասին,
 • ՊԵԿ ներկայացված վերջին հաշվետվությունները,
 • Մատակարար կազմակերպության կողմից փոխանցման հաշիվ կամ կոմերցիոն առաջարկ:

Թարմացված է` 05/10/15 15:52